Palvelinta ei löytynyt

Palvelin
TA OSoitteessa ei löyty
nyt.
TarkisTA OSoite kirjoitus
virhe
iden vara
lta: esim.
          oikea
n muodon,
          sija
an
Jos muu
tkaan sivu
stot eivät toimi, tarkista
          tieto
kone
en verkko
ase
t
ukset.
Jos tieto
kone TAI VErkko on suo
jatTU PAlo
muu
rILLA Tai väli
tyspalv
elin on
          käyt
össä, tarkisTA Että verkko
yhteyttä ei este
tä.
---
 Voisiko siitä tehdä taas valtionyhtiön? Toimisiko se paremmin?

Hetkinen

Tietoja haetaan...

Error opening
The source of this error is  [46 riviä tekstiä]
Tila
päinen häiriö

Palvelussa on tila
päinen häiriö. SulJE Selain
ikkuna ja yri
tä hetk
en kulut
tua uudelle
en. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys asia
kas
palvelu
un puh. Inter
net- ja Laaja
kai
sta-a
sioissa palvel
emme ma-pe 8-20, la 9-16.30.